Navigácia

Slovenský Deutsch Magyar France Русский English Rada školy Naši najúspešnejší absolventi v športovej oblasti Hymna školy - videoklip Hymna školy - text Prezentácia o škole

Slovenský

Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi má viac ako 67 ročnú tradíciu. Počiatky hotelovej akadémie siahajú do konca 19. storočia a novodobá tradícia sa formuje od roku 1947. Prvého septembra 1947 bola v Spišskej Novej Vsi zriadená samostatná učňovská škola pod názvom Obvodná odborná učňovská škola, ktorá bola umiestnená na Gottwaldovom riadku 55. V roku 1984 vzniklo Stredné odborné učilište obchodné, ktoré sa presťahovalo na Radničné námestie č. 1 ako samostatné komplexné učilište, ktoré organizačne patrilo pod štátny podnik Reštaurácie. Vtedy sa začal proces špecializácie s orientáciu na 3-ročné odbory obchodu a spoločného stravovania ( predavač, kuchár, čašník). V roku 2009 bola škola premenovaná na Hotelovú akadémiu.

Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi poskytuje vzdelávanie v nasledovných študijných a učebných odboroch:

Študijné odbory – denné štúdium

            6323 K hotelová akadémia – 5 ročné štúdium

            6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 4 ročné štúdium

Učebné odbory – denné štúdium

            6445 H kuchár – 3 ročné štúdium

            6444 H čašník, servírka – 3 ročné štúdium

Nadstavbové štúdium – diaľkové

            6411 L prevádzka obchodu – 2 ročné štúdium

            6421 L spoločné stravovanie – 2 ročné štúdium

Učebné odbory – externé štúdium

            6445 H kuchár – 1 ročné štúdium

            6444 H čašník – 1 ročné štúdium

          V školskom roku 2017/2018 plánujeme v spolupráci so spoločnosťou Kaufland a spoločnosťou DM drogerie markt, s.r.o.  otvoriť ďalší študijný štvorročný odbor –  6442 K obchodný pracovník. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v ponuke Naši partneri, po kliknutí na loga firiem Kaufland, resp. dm grogerie.

Pre školský rok 2015/2016 plánuje prijať 120 žiakov denného štúdia, 30 žiakov nadstavbového štúdia a 15 žiakov externého štúdia.

            V súčasnosti škola realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ktorý je súčasťou moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť, s názvom „Cesta k modernej škole“, s celkovými finančnými nákladmi 412 000,00€. Prioritou projektu je návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnanosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

            Škola sídli na Radničnom námestí č. 1 v starej historickej pamiatkovo-chránenej budove, ktorá bola postavená v roku 1899, ale vo vnútri skrýva moderné odborné učebne ( 2 IKT učebne, strojovú učebňu, 3 odborné učebne pre prípravu jedál). Súčasťou školy je aj školská jedáleň, školský internát, ktorý zabezpečuje ubytovanie pre všetky stredné školy v Spišskej Novej Vsi, ďalej multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, druhú najväčšiu športovú halu v meste pre 500 divákov a stredisko odbornej praxe na Zimnej 95.

            Študenti školy vykonávajú odbornú prax v ubytovacích a stravovacích zariadeniach v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad a vo Vysokých Tatrách ( napr. Hotel Kontakt, Permon, Hills, atď...), zároveň študenti vyšších ročníkov majú zabezpečenú platenú odbornú prax v zahraničí, konk. v Grécku, na Cypre, v Nemecku a Taliansku.

            Sme jedinou strednou odbornou školou, ktorá od 3. ročníka platí žiakom za produktívne práce v rámci vykonávania odbornej praxe.

                        Škola každoročne organizuje pre svojich žiakov rôzne aktivity, napr. Deň zdravej výživy (prezentácia zdravého života a zdravého stravovania pod záštitou KSK a v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a v spolupráci so školskými jedálňami ostatných stredných škôl v Spišskej Novej Vsi), ďalej Vianoce na Hotelovej akadémii a Veľká noc na Hotelovej akadémii (televízna relácia v spolupráci s regionálnou televíziou REDUTA) a Reprezentačný ples Hotelovej akadémie, na ktorom sa zúčastňujú nielen žiaci školy a rodičia, ale aj široká verejnosť zo Spišskej Novej Vsi a okolia.

            Hotelová akadémia má v regióne Spiš i v rámci Slovenskej republiky vybudovaný imidž a pevné miesto v rámci stredných škôl. Poskytuje flexibilné odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch a pripravuje žiakov v súlade s požiadavkami Európskej únie a trhu práce.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria