Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

                        

                                                

Hotelová akadémia,  Radničné námestie 1,  052 01 Spišská Nová Ves realizuje v období od 02/2014 do 07/2015 projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a Košického samosprávneho kraja s názvom : Cesta k modernej škole.

Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO          Kód ITMS projektu: 26110130583

Celkové výdavky projektu : 411 749,97 €

Požadovaná výška NFP: 391 162,47 €

Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:    Premena tradičnej školy na modernú

Strategický cieľ projektu:

Skvalitniť vzdelávanie na škole inováciou metód, obsahu a rozvojom moderných učiteľských zručností.

Špecifické ciele projektu:

 1. Inovácia vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
 2. Zvýšenie odborných zručností pedagogických zamestnancov pre potreby  inovácii vzdelávania na škole

 

Aktivity projektu:

 1. Inovácia vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

 

 1. 1   Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov
 2. 2   Zážitková edukácia žiakov školy
 3. 3   Začínam podnikať

 

 1. Zvýšenie odborných zručností pedagogických zamestnancov pre potreby  inovácie vzdelávania na škole

 

 1. 1   Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

 Cieľová skupina projektu:

 1. Pedagogickí zamestnanci školy  
 2. Žiaci školy

 

Hlavné zameranie a súlad projektu s cieľmi výzvy :

Hlavným cieľom projektu je skvalitniť vzdelávanie na škole inováciou metód, obsahu a rozvojom moderných učiteľských zručností. Projekt svojou podstatou prispeje k naplneniu celkového cieľa  „Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“. Realizáciou projektových aktivít poskytneme pedagógom a žiakom sj školy možnosť osvojenia si kľúčových kompetencií tak, aby sa stali na trhu práce pružnou pracovnou silou schopnou prispôsobovať sa požiadavkám vedomostnej spoločnosti.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria