Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

Čo je to ESF ?

                                       

OP Vzdelávanie (ESF)

Európsky sociálny fond je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva).

ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

Pri plnení uvedených úloh ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

Oddelenie pre operačný program Vzdelávanie na sekcii štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v programovom období 2007-2013 plní úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie.
Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určené ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie.

Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO") na základe splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán vykonávajú:
- Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (http://www.asfeu.sk) a
- Ministerstvo zdravotníctva SR (http://opv.health-sf.sk).

Päť oblastí politík ESF

 1. rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce
 2. podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s osobitným dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti
 3. presadzovanie a zlepšovanie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania
 4. podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie a flexibilnej organizácie práce, rozvoj podnikavosti a podmienok umožňujúcich vytváranie pracovných miest a podpora znalostí a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike;
 5. osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom, vrátane ich rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladania podnikov a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na základe pohlavia na trhu práce

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria