Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

                                    

Aktivita 2.1: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Bližšie informácie o aktivite nájdete v odkaze:    aktivita_2.1.pdf

1.  V nižšie uvedených odkazoch nájdete materiály zo školenia pedagogických pracovníkov na Poráči v dňoch 27.3. - 29.3.2015:

Aplikacia_ludskych_prav_do_edukacneho_procesu.pdf

Ludske_prava_a_skola.pdf

Prava_a_povinnosti_-_Skolsky_poriadok.pdf

Uplatnovanie_vychovy_k_ludskym_pravam__v_skolach_SR.pdf

2.  V dňoch 5.,11.,13.,15.,18.,20. a 22. mája 2015 absolvovali pedagogický zamestnanci školy další blok školenia z oblasti: Psychosociálna hygiena pedagogických zamestnancov, Zvyšovanie komunikačných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.  Počas týchto kurzov boli prezentované a precvičované techniky a metódy s dôrazom na formovanie a rozvíjanie komunikačných a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre rozvíjanie dobrých medziľudských vzťahov v škole, partnerstve, v rodine a na pracovisku.

Študijný materiál je na nižšie uvedených odkazoch:

Psychosocialna_hygiena_pedagogickych_zamestnancov.pdf

Strategie_rozvijania_partnerstva_pedagogickych_a_odbornych_zamestnancov.pdf

3. V dňoch 30.6. - 2.7.2015 absolvovali pedagogický zamestannci školy posledný blok školenia z oblasti Škola a enviromentálna výchova. Osahom kurzu bolo zvládnutie problematiky environmentálnej výchovy, terminológie, zakomponovania environmentálnej výchovy do školského vzdelávacieho programu, učebných osnov, tematických výchovno - vzdelávacích plánov. Prednášky a študijný materiál bol zameraný na oblasť globalizácie, ekologické problémy, školská legislatíva a environmentalistika, námety na aktivity v škole (vyučovacie hodiny, mimoškolská činnosť, exkurzie,...)

Študijný materiál je na nižšie uvedených odkazoch:

Skola_a_environmentalna_vychova_1.pdf

Skola_a_environmentalna_vychova_2.pdf

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf

http://referaty.aktuality.sk/ciele-ulohy-v-environmentalnej-a-ekologickej-vychovy/referat-23670

Zdokumentrovanie tohto školenia nájdete v ponuke Fotodokumentácia /Poráč 30.6. - 2.7.2015

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria