Navigácia

Projekt Moderné vzdelávanie

Nadpis

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
<br />Slovenskej republiky                  

 

Projekt "Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" je organizovaný spoločnosťou Ústav informácií a prognóz školstva, ktorá je priamo podriadená ministerstvu školstva. Jeho úlohou je vytvoriť databázu scénarov na vyučovacie hodiny podľa tém a fáz hodín. Projekt je zatiaľ orientovaný na všeobecno-vzdelávacie predmety v základných stupňoch vyučovania: Slovenčina literatúra, Dejepis, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Prírodoveda, Matematika, Chémia, Fyzika, Biológia, teda aj pre nás ako strednú školu.

Škola zapojením sa do projektu získala: interaktívnu tabuľu, notebook a ozvučenie učebne

Podrobnejšie informácie: http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" okrem toho, že transformuje výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách, ponúka reálne a konkrétne riešenia súčasných problémov, ktoré trápia školstvo aj verejnosť:

 • rozvíjaním vedomostí a zručností žiakov s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady, ich sociálne zázemie, ale aj súčasné trendy globálneho technologického a informačného pokroku dodávkou digitálneho učiva a interaktívnych pomôcok základným a stredným školám na Slovensku, s výnimkou škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja. Digitálne objekty, uložené v on-line databáze, budú dostupné na základe licencií a pomôžu učiteľom modernou a pútavou formou prezentovať učivo žiakom na základných a stredných školách.

AKTIVITA 1.1: Moderné vzdelávanie – inovácia obsahu a metód výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov pre žiakov ZŠ a SŠ
Zakúpenie práva využívania elektronického a digitalizovaného obsahu formou digitálnych objektov v rozsahu aspoň 30 000 digitálnych objektov a minimálne 30 typov pracovných zošitov.

 • poslaním základných a stredných škôl formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia, pripravené stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Deti a mládež majú potenciál byť hnacím motorom jej rozvoja. Z hľadiska strategického významu krajiny má vzdelávanie napĺňať aj ekonomické priority, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku orientujú na obnovu formovania odborníkov v technológiách, energetike a zdravotníckych vedách.
 • možnosťou zapojenia učiteľov do tvorby digitálnych vzdelávacích objektov. Počas troch rokov trvania národného projektu bude minimálne 800 aktívnych učiteľov zo slovenských základných a stredných škôl zamestnaných na tvorbe digitálnych objektov, čím dôjde po prvýkrát v histórii čerpania európskych fondov k finančnému ohodnoteniu učiteľov z rozpočtu národného projektu.

AKTIVITA 1.2: Moderné vzdelávanie – vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ
Pomocou aktívnych učiteľov zabezpečiť ďalšie digitalizované objekty v súlade so Štátnym vzdelávacím programom tak, aby boli pokryté všetky témy všeobecno-vzdelávacích predmetov na ZŠ a SŠ.

 • motivovaním žiakov na základe pozitívnych príkladov z praxe k tomu, aby si nevyberali tú ľahšiu cestu k získaniu dokladu o vzdelaní, ale práve k zodpovednému využívaniu ich potenciálu pri výbere samotných predmetov, ale aj celého stupňa štúdia pre ich budúce úspešné uplatnenie. Popularizáciou technických a prírodovedných odborov stimuluje žiakov k zodpovednému výberu vzdelania na všetkých stupňoch štúdia, ktoré vyprodukuje budúcich odborníkov, efektívne využívajúcich svoje schopnosti pre rozvoj spoločnosti a strategický rozvoj krajiny.

AKTIVITA 1.3: Moderné vzdelávanie - zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch
Vytvoriť aspoň 13 motivačných videí, ktoré budú motivovať žiakov základných škôl pokračovať v štúdiu na SOŠ a študentov SOŠ vo vzdelávaní v prírodovedných a technických smeroch a predstaviť ich žiakom, učiteľom a ich rodičom.

DigiSkola_-_metodicky_material_k_interaktivnej_tabuly.docx

Deutschland.rar

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria