Navigácia

Akreditácia potvrdená MŠ SR Kurz sprievodcu cestovného ruchu Barmanský kurz

Akreditácia a kurzy

Akreditácia potvrdená MŠ SR

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
______________ Stromová 1, 813 30 Bratislava______________

Akreditačná komisia Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie

Číslo protokolu: 320/2007/1-4____________                                  Bratislava:  8. október 2007

ROZHODNUTIE

o vydaní potvrdenia o akreditácii

V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.   v znení zákona č. 567/2001 Z. z. sa vzdelávacej ustanovizni:

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Radničné námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves

1) vydáva potvrdenie(a) o akreditácii pre vzdelávaciu(ie) aktivitu(y):

1.               Kuchár-400 hod.

2.               Čašník, Servírka - 400 hod.

3.               Barman, barmanka - 50 hod.

4.               Sprievodca cestovného ruchu - 320 hod.

 

 

 

 

 

za predpokladu, že vzdelávacia ustanovizeň splní všetky podmienky uvedené v § 7 odseku 1 a 2 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z. Vzdelávacej ustanovizni, ktorej ministerstvo vydalo potvrdenie o akreditácii je povinná dodržiavať ustanovenia § 7 odseku 6, písm. a) až d) zákona č. 386/1997 Z. z . o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria