Navigácia

 • Zámer na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Novej Vsi

  Posledný deň prijímania ponúk: 29.06.2018, do 12 00 hod.

  ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Spišskej Novej Vsi Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v súlade s § 9a ods. 9 zákona č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytové priestory - 6 buniek, a to každá o výmere 31,43 m2 , ktorú tvorí jedna miestnosť, chodba, sociálne zariadenie a balkón, nachádzajúce na 1. poschodí budovy na Slovenskej ulici č. 56 v Spišskej Novej Vsi (súp. č. 2551 na pozemku registra C KN parc. číslo 54, katastrálne územie Spišská Nová Ves, vedená Okresným úradom Spišská Nová Ves na LV č. 9474), na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne vo výške 560,00 €. K uvedenej sume za nájom sa pripočítajú náklady za energetické média a služby. Účelom nájmu je zriadenie kancelárskych priestorov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu : Hotelová akadémia Radničné námestie č. 1 052 01 Spišská Nová Ves, v uzatvorených obálkach označených heslom „Nebytové priestory – ponuka NEOTVÁRAŤ“.

  Posledný deň prijímania ponúk: 29.06.2018, do 12 00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

  Ponuka musí obsahovať: - identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), - v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace, - v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace, - účel využitia prenajatého priestoru, - súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy, - vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z., o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, - cenovú ponuku.

  Obhliadku objektu je možné vykonať po dohovore na telefónnom čísle: 053/4424189 – riaditeľstvo školy, 0905386576 – Ing. Janka Valenčiková. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk. Spišská Nová Ves 13.6.2018.

   

 • Rozlúčka žiakov učebných odborov

  12. júna 2018 sa s pedagogickým zborom aj so žiakmi našej školy rozlúčili žiaci učebných odborov kuchár a čašník/servírka, ktorí po týždňovej záverečnej príprave preukážu svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou. Veríme, že všetci záverečné skúšky úspešne zvládnu a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov.

 • Olympijský deň

  Dňa 08. 06. 2018 sa na našej škole uskutočnil Olympijský deň.  Zúčastnili sa ho žiaci I. A, I. B, I. C, I. D, II. A, II. C, II. D, II. E, III. A a III. C triedy.

  O 7.30 zaznela v školskej telocvični olympijská hymna a spolu s vlajkonosičmi nastúpili na palubovku zástupcovia jednotlivých tried. Riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik po krátkom príhovore otvoril športové zápolenie.

  V úvode prebehla krátka prezentácia. Mgr. N. Janiková žiakom priblížila zaujímavosti o antických aj novodobých OH a potom sa začalo naplno súťažiť.

  Žiaci zabehli štafety v dvoch kategóriách: mix a chlapci. V mix štafete sa umiestnili triedy v tomto poradí: I. m. – II. C, II. m. – IV.A a III. m. – I. C trieda. Medzi chlapcami I. miesto získala I. D trieda, II. miesto II.D trieda a III. miesto I. B.

  Po slávnostnom vyhodnotení a ocenení víťazov sme sa presunuli na letné ihrisko, kde prebehli turnaje vo volejbale a futbale. Víťazom volejbalového zápolenia sa stalo družstvo IV. A, vo futbale zvíťazili chlapci I. D triedy. Všetci športovci síce chceli zvíťaziť, ale riadili sa olympijským sľubom, ktorý na úvod za všetkých zložil Adrián Gáll, ako aj krédom OH: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

 • MESTO PLNÉ DETÍ

  Žiaci hotelovej akadémie sa pod vedením majsteriek OV Ing. Kataríny Cebuľove-Habasovej a Bc. Márie Biroščákovej 7. 6. 2018 zúčastnili podujatia Mesto plné detí, kde prezentovali našu školu prostredníctvom aktivít, ktoré si pripravili pre deti rôznych vekových kategórií, t. j. pre škôlkarov, deti I. a II. stupňa základných škôl.

  Kuchári 2. ročníka  pripravovali pre deti sladké slané koláčiky z lístkového cesta, študentka odboru hotelová akadémia pripravovala miešané nealkoholické nápoje, ktoré poslúžili na aktivitu, ktorú viedli žiačky odboru čašník/servírka, a to držanie tácky s nápojom na jednej nohe. Pre starších žiakov ZŠ sme mali pripravený kvíz Dobre vedieť! Deti dostali za splnenie úlohy pečiatku zvončeka a mohli sa dostať do zlosovania o atraktívne ceny. Od nás dostali za odmenu miešaný nápoj a sladkú odmenu.

  Atmosféra na podujatí bola výborná, o čom svedčila dobrá nálada a úsmev na tvárach všetkých zúčastnených. 

 • Festival študentského remesla

  Žiaci 1. ročníka hotelovej akadémie odboru kuchár, Matúš Vaverčák, Monika Vaňová a Rozália Klempárová, sa 8. 6. 2018 zúčastnili súťaže Festival študentského remesla v Kežmarku. Pod vedením majsteriek OV Anny Cvengrošovej a Bc. Barbory Lányi pripravovali jedlá z obdobia Rakúsko- Uhorska zo 16. a 17. storočia. Za úlohu mali pripraviť šomlói halušky, gundel palacinky s tromi rôznymi náplňami, langoše a zeleninové lečo s dubákmi s tromi rôznymi prílohami.  Aj napriek menším komplikáciám, ktoré sa vyskytli počas súťaže, sa naši žiaci umiestnili na peknom 3. mieste.

   

   

   

   

 • Odborná prax - rozdelenie

  V ponuke Hlavného menu/Odborná prax  je zverejnené rozdelenie žiakov podľa jednotlivých ročníkov na prázdninovú  odbornú prax v školskom roku 2017/2018 a súvislú odbornú prax v školskom roku 2017/2018

 • Baristický kurz

  V dňoch 29. 5. až 1. 6. 2018  sa na našej škole organizoval baristický kurz pod vedením Evy HorvátovejOndřicha Holiša junioraAcademy of coffe Sereď (akreditované školiace stredisko, ktorého cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie kávovej kultúry).

  V prvý deň kurzu mali žiaci teóriu, kde sa dozvedeli zaujímavosti o histórii kávy, raste kávovníkov, zbere kávovníkových čerešní a o alternatívnych prípravách kávy. Mali možnosť ochutnať Amertasu (nápoj z kávovníkových listov)  a Cascanu (nápoj z dužiny čerešne kávovníka).

  V druhý deň sa žiaci učili nastavovať mlynčeky, pracovať s presso strojom, dodržiavať hygienu pri príprave kávy,  správne prípraviť espresso a základné kávové nápoje.

  V tretí deň sa venovali príprave mliečnych kávových nápojov, správnemu napeneniu mlieka a základom Latte Artu.

  Posledný, štvrý deň, sa žiaci zúčastnili písomnej a praktickej skúšky z prípravy kávy a kávovo-mliečnych nápojov.

  Deň bol ukončený odovzdávaním certifikátov. Baristický kurz zorganizovala Ing. Marcela Pavlisová.

  Účastníci kurzu:

  1. A

  P. Blahútová

  J. Šterbáková

  2. A

  A. Ogurčák

  B. Smoradová

  A. Kručinská

  S. Trebunová

  A. Geletková

  M. Richvalský

  M. Pechová

  B. Kovalovský

  S. Mlynarčík

  D. Drobný

  2. C

  M. Loyová

  J. Repčiak

  3. A

  Z. Zimníková

  G. Kohutová

  H. Zvarová

  4. C

  M. Vernarský

  T. Solárová

 • Zmena termínu baristického kurzu

  Kurz bude v dňoch 29. 05. 2018 – 1. 06. 2018 v odborných učebniach Zimná 95. Začiatok kurzu je o 9.30 hod. 

   

 • Rozlúčka našich maturantov

   11. mája 2018 sa s pedagogickým zborom a žiakmi našej školy rozlúčili tohtoroční maturanti, ktorí po týždňovej záverečnej príprave preukážu svoje vedomosti pred maturitnou komisiou. Veríme, že maturitnú skúšku úspešne zvládnu a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov. 

 • Slávnostné ocenenie darcov krvi v školskom roku 2017/2018

  Dňa 3. 5. 2018 sa za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Milana Kudrika uskutočnilo už 22. stretnutie klubu dobrovoľných darcov krvi pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti má Klub 42 členov z radov študentov a troch učiteľov.

  Klub existuje od roku 1996 a až do roku 2011 bola jeho vedúcou pani Alžbeta Vartovníková. Počas týchto pätnástich rokov naši študenti darovali svoju krv 1050-krát.

  V rokoch 2011 až 2017 pod vedením Mgr. Viery Tobiašovej bol počet dobrovoľných darovaní 415.

  V školskom roku 2017/2018, keď sa vedúcim klubu stal Mgr. Ján Brincko, sa uskutočnilo 60 odberov.

  Za 22 rokov existencie klubu študenti našej školy darovali na HTO v SNV svoju krv celkom 1525-krát.

  V tomto školskom roku sme boli darovať krv v dvoch termínoch: 9. 11. 2017 a 28. 3. 2018. Darovania sa zúčastnilo 42 študentov a traja učitelia. Získali sme 24 prvodarcov, z ktorých ôsmi stihli darovať krv 2-krát, čím získali bronzovú Plaketu HA. Sedemnásť  študentov sa zúčastnilo darovania v oboch termínoch.

  Pri tejto príležitosti bolo ocenených 26 študentov Plaketami HA. Bronzovú získalo 16 študentov, striebornú deväť a zlatú jeden študent.

  Všetkým darcom patrí srdečná vďaka.

 • Poznávacia exkurzia v Banskej Štiavnici

  Dňa 21. apríla 2018 sa žiaci I. C a II. C zúčastnili poznávacej exkurzie v Banskej Štiavnici.

  Po dlhej ceste autobusom nás v slnečnej Štiavnici čakala pozitívne naladená pani sprievodkyňa, ktorá nám poukazovala zaujímavé zákutia mesta.

  Prehliadka začala na Námestí Svätej trojice, prešli sme štôlňou Glanzenberg, ktorá vedie popod centrum mesta. Ďalej sme pokračovali k Starému zámku. Cestou sme minuli dom sestier Milky a Magdy Vášaryových, v ktorom prežili svoje detstvo. Pri Starom zámku sme z vyhliadkového miesta videli aj na Nový zámok a Klopačku, ktorá baníkom oznamovala čas fárania. Taktiež sme šli okolo prvej Baníckej akadémie v Európe. Vyšliapali sme schody k Strednej škole Samuela Mikovíniho a prešli sme sa cez botanickú záhradu plnú exotických drevín, ktorá je súčasťou areálu školy.

  Počas prechádzky Ružovou cestou plnej kvetov sme pozorovali Kalváriu. Okolo domu speváčky Zdenky Prednej sme sa opäť dostali na námestie. Nesmieme zabudnúť na dom Márie Pišlovej, lásky Andreja Sládkoviča, ktorej venoval básnickú skladbu Marína. Pozreli sme si aj  najväčší pohyblivý drevený betlehem na Slovensku.

  Výdatným obedom zakončili našu exkurziu po Banskej Štiavnici. S dobrým pocitom sme vyrazili naspäť do Spišskej Novej Vsi.

  Sme radi, že sme mohli vidieť jedno z najkrajších a zahraničnými turistami najnavštevovanejších miest na Slovensku.

   

 • KONTROLA HYGIENY PREVÁDZOK ZÁVODOV VEREJNÉHO STRAVOVANIA

  Dňa 27. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška s Mgr. Ivetou Tkáčovou z Úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnili sa na nej študenti V. A a V. B triedy odboru hotelová akadémia.

  Obsahom prednášky boli odborné informácie:

  • prehľad o legislatíve
  • HACCP
  • úradné kontroly  v závodoch verejného stravovania
  • vyhodnotenie úradných kontrol

  Žiaci živo diskutovali a pýtali sa najmä na hygienické požiadavky v začiatkoch podnikania. Organizátorom prednášky bola odborná učiteľka Ing. Marcela Pavlisová.

 • Úspech našich barmaniek v Slovinsku

  Opäť veľký úspech!

  V dňoch od 10. 4 do 12. 4. 2018 sa úspešné barmanky z našej školy – Marcela Spustová a Gabriela Kohútová z 3. A triedy po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej barmanskej súťaže G&T CUP, ktorá sa konala v Ľubľane, hlavnom meste Slovinska.

  Ideou súťaže bolo spojenie muziky s koktailmi. Do súťaže sa zapojili žiaci rôznych národností s rôznymi  hudobnými žánrami, ako napríklad: country, blues, metal, old & new pop, latino, hip hop, rock, jazz, punk reggae, classical, alternative a pod.

  Naša Marcelka si vybrala HIP HOP – pieseň  2 pac feat Dr. Dre – California love a Gabriela COUNTRY – pieseň od Dolly Parton – 9 to 5.

  Marcelka získala krásne 2. miesto za najlepšie vystihnutý žáner a pieseň prostredníctvom svojho koktailu.

  Nápoj mal vystihovať danú pieseň a hudobný žáner čo sa týka jeho vzhľadu, chuti, originality, a hlavne  mal čo najviac súvisieť s príbehom, autorom alebo spevákom tejto piesne. Súťažiaci mohli mať aj typické oblečenie pre daný žáner. To bol veľký rozdiel oproti iným súťažiam v klasickom štýle miešania nápojov. Veľký dôraz sa tam totiž okrem testu, techniky miešania, vystupovania barmana a kvality nápoja kládol aj na ústnu prezentáciu nápoja, ktorú museli zvládnuť všetci barmani v anglickom jazyku. Museli ho doslova „predať“ hodnotiacej komisii a publiku. Bola to obrovská skúsenosť a príležitosť pre dievčatá dokázať sebe aj ostaným, že ak sa dokážeme pre niečo zanietiť a poctivo na sebe pracovať, tak výsledky sa určite dostavia. Mať zo seba dobrý pocit je, verím, tým najväčším zadosťučinením pre nás všetkých. Som na dievčatá veľmi hrdá!“ dodáva majsterka odborného výcviku, pani Mária Biroščáková, ktorá žiačky na súťaže pripravuje.

  Ďakujeme dievčatám za úspešnú reprezentáciu našej školy v zahraničí. Želáme im veľa elánu a nápadov aj do ďalších súťaží.

   

  kolektív hotelovej akadémie

 • Časopis INTRÁČIK

  V ponuke Hlavného menu / Časopis Intráčik nájdete  ďalšie vydanie nášho občasníka.

 • Veľká noc na hotelovke

  Aj na našej škole sme tento rok „privolávali“ jar v podobe výstavy piatich slávnostných veľkonočných tabúľ a iných krásnych veľkonočných dekorácií prezentovaných dňa 20. marca 2018 v priestoroch odborných učební praktického vzdelávania, Zimná 95. Žiaci 3. A, 1. A a 1. B  preukázali svoje odborné zručnosti a vedomosti v oblasti slávnostného stolovania pod vedením Ing. Júlie Paluškovej a žiaci 2. A pod vedením Ing. Marcely Pavlisovej. V oblasti technológie prípravy pokrmov sa prezentovali žiaci 1. A s p. učiteľkou Barabasovou a Ing. Trembovou, ktorí pripravovali zaujímavé veľkonočné dobroty, ako napríklad krabiu tlačenku, prepeličie vajíčka s mäsom alebo pardubické a zdobené perníkové vajcia.

  Priebeh celej akcie si môžeš pozrieť a niečo viac o slávnostnom stolovaní a príprave dobrôt sa dozvedieť aj na TV Reduta už počas veľkonočných sviatkov.

  Prajeme krásne prežitie sviatkov jari, dievčatám veľa galantných „kupačov  a šibačov“ a chlapcom bohatú odmenu!

 • Rebríček škôl na Slovensku

  Na svete sú nové rebríčky škôl na Slovensku. Zaostrili sme na školy, ktoré obsadili najvyššie priečky a aj na tie, ktoré v nich v rámci nášho mesta obstáli najlepšie.

  Zdroj: http://spisska.dnes24.sk, 27. marec 2018

   

  Najlepšie hodnotené školy na Slovensku

  Po aktualizácii rebríčkov INEKA obhájila medzi základnými školami svoju prvú pozíciu ZŠ na Krosnianskej v Košiciach. Na čele stredných odborných škôl taktiež zmena nenastala a 1. miesto patrí Obchodnej akadémii v Trnave. Zmena však nastala pri gymnáziách, kde sa na prvú priečku dostalo bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

   

  Najlepšie hodnotené novoveské školy

  Prejdime teraz na novoveské školy. V rámci základných škôl sa v rebríčku INEKA umiestnila najvyššie ZŠ Levočská, ktorej patrí 9. miesto v rámci Košického kraja. Na 10. priečke sa v tomto rebríčku nachádza ZŠ Nad Medzou a na 13. ZŠ Ing. O. Kožucha J. Švermu.

  Čo sa týka stredných odborných škôl a novoveských zástupcov, najvyššie sa umiestnila Hotelová akadémia SNV, ktorej v rámci kraja patrí 4. priečka. 5. miesto patrí Technickej akadémii SNV a na 18. mieste sa umiestnila SOŠ ekonomická SNV.

  V kategórii gymnázií sa v rámci Košického kraja umiestnilo najvyššie Gymnázium Javorová a to na 14. mieste, na 17. priečke sa umiestnilo Gymnázium Školská a na 20. mieste sa nachádza Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka.

 • Veľkonočné tabule

  Žiaci 1. E triedy pripravili v hoteli Preveza ukážky veľkonočného prestierania

 • Máme medzinárodnú víťazku

  HOTELOVÁ AKADÉMIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES – VYHRALI SME!!!

  Dňa 22.03. 2018 naša žiačka MARCELA SPUSTOVÁ z III. A triedy zahviezdila na medzinárodnej barmanskej súťaži CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018 v Košiciach, kde získala absolútne prvenstvo!

  Súťaže sa zúčastnilo spolu 51 žiakov z rôznych slovenských a zahraničných odborných škôl. Z našej školy to boli: Gabriela Kohútová a Marcela Spustová z III. A triedy. Súťaž prebiehala dva dni. Ich úlohou bolo v prvý deň napísať test z oblasti miešaných nápojov, tovaroznalectva a všeobecného prehľadu. Na druhý deň museli žiaci namiešať dva druhy nápojov – long a soft drinky, z každého po štyri porcie v časovom limite 6 minút. porotcovia hodnotili techniku miešania barmana, chuť, vzhľad, vôňu, nápaditosť, originalita a celkovú prezentáciu nápojov.

  Marcelke cenu odovzdávali: predseda Košického samosprávneho kraja – pán Rastislav Trnka a prezident Slovenskej barmanskej asociácie – pán Ján Šuchta.

  Na otázku o pocitoch bezprostredne po vyhlásení výsledkov nám Marcelka odpovedala: „Neviem to ani slovami opísať, aká som nadšená! Je to pre mňa neskutočný zážitok a parádna skúsenosť. Cítim sa skvelo a motivovane. Určite ma to povzbudilo do ďalšej súťaže.“

  Marcelke srdečne blahoželám, som na obe žiačky veľmi hrdá, podali famózny výkon! Veľmi sa z ich úspechov teším!“ dodáva majsterka odborného výcviku, pani Mária Biroščáková, ktorá žiačky na súťaže pripravuje.

  ĎAKUJEME DIEVČATÁM ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY.

  Kolektív hotelovej akadémie

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria