Navigácia

 • Baristický kurz

  BARISTICKÝ KURZ NA HOTELOVKE

  v spolupráci s Academy of cofee

   

  Termín: 11. 03. – 14. 03. 2019

   

  Základný baristický kurz od akreditovaného školiaceho strediska zahŕňa:

  • 11. 03. 2019 - Teoretický deň

  História kávy, jej pestovanie, zbery, spracovanie, export, praženie, správna príprava kávových a kávovo-mliečnych nápojov, rôzne formy latte art, hygiena a ukážka domácej prípravy kávy, spojená s ochutnávkou

  • 12. 03. 2019 - Praktický deň

  Práca s mlynčekom a kávovarom. Pochopenie rôznej konzistencie hrúbky mletia a jej vplyv na celkovú chuť kávy, správne postupy pri príprave kávy a ich význam ( hygiena, tampovanie), príprava základných kávových nápojov, servis základných kávových nápojov, hygiena pracoviska po skončení  komunikácia so zákazníkom

  • 13. 03. 2019 - Praktický deň

  Práca s mliekom. Správne postupy pred i po speňovaní mlieka a ich význam, samotné speňovanie mlieka, príprava základných kávovo-mliečnych nápojov, základy latte art, servis kávovo mliečnych nápojov, hygiena pracoviska po skončení, komunikácia so zákazníkom

  • 14. 03. 2019 - Skúšky

  Teoretická časť  – test

  Praktická časť – nastavenie mlynčeka, príprava základného kávovo-mliečneho nápoja so servisom

   

  Výsledkom kurzu je okrem praktických zručností aj certifikát.

  Cena kurzu: 100 €/študent

  Minimálny počet študentov: 8

  Maximálny počet študentov: 16

   

  Kontakt: Ing. Pavlisová, Marcela

  Telefón: 053/446 42 15

  E-mail: marcela.pavlis@gmail.com

  Prihlásenie a uhradenie poplatku  do 15. februára 2019.

 • Mikulášska burza

 • Ekonomická beseda

  V tento predvianočný adventný čas si pre našich žiakov (2. A, 2. B, 2. C a 3. A) našiel čas finančný poradca spoločnosti FINCETRUM a. s., Ing. Radoslav Dura pôsobiaci v Bratislave. Ekonomická beseda  sa konala dňa 4. decembra 2018 v priestoroch odborných učební  Hotelovej akadémie, Zimná 95, na tému Dôchodky a investovanie. Žiakov téma veľmi zaujala a veríme, že cenné informácie využijú nielen vo svojom školskom a profesijnom živote, ale už aj pri nakupovaní vianočných darčekov.

  Pekný advent želá žiakom hotelovej akadémie Ing. Júlia Palušková, učiteľka odborných ekonomických predmetov a organizátorka besedy.

 • Benefičný koncert Advent 2018

  2. decembra 2018 sa  v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil benefičný koncert Advent 2018. Organizovala ho Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v spolupráci so SŠ internátnou J. Vojtaššáka a mestom Levoča.

  Po benefičnom koncerte naši žiaci zabezpečili recepciu v kongresovej sále pod vedením odbornej učiteľky Ing. Marcely Pavlisovej.

  Poďakovanie patrí žiakom: Nikole Kovalčíkovej a Andrei Jurčákovej z IlI. A triedy. Ľubošovi Dzurňákovi, Alexovi Krivdovi, Paulíne Pitoňákovej a Adamovi Urbaníkovi z V. A triedy, ktorí sa tejto akcie zúčastnili niekoľkokrát.

   

   

   

 • Ocenenie našej študentky

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 29. novembra stretli vybraní študenti zo stredných  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Prihovoril sa im predseda Úradu KSK Rastislav Trnka a ocenil najlepších stredoškolákov. Zo Spišskej Novej Vsi boli ocenené tri študentky, jednou z nich bola aj naša tretiačka Simona Trebunová. Z jej úspechov vyberáme:

  • v súťaži Mladí prekladatelia bola ako jediná nemčinárka z celého Slovenska ocenená 19. januára 2018 v Bratislave na seminári „Mladí prekladatelia – Čo ponúka táto profesia?“
  • súťaž Jazykový kvet (prednes a dramatizácia v nemeckom jazyku): 1. miesto v krajskom kole, následne 1. miesto v celoslovenskom finále
  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2017/2018: 1. miesto na okresnom kole
  • gastronomická súťaž Mosty bez bariér: 2. miesto za Top výrobok

  Simony sme sa opýtali sme na jej pocity: ,,Ocenenie ma veľmi potešilo, lebo moje úspechy nezostali bez povšimnutia. No chcem sa poďakovať pedagógom a rodičom, že pre mňa vytvárajú skvelé podmienky, aby som sa mohla na súťaže pripravovať a neskôr reprezentovať.“

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Najlepší nemčinári na škole

  Tento ročník olympiády v nemeckom jazyku na hotelovej akadémii už máme za sebou. Takmer 30 študentov si zmeralo sily v dvoch kategóriách a v štyroch disciplínach. Na fotografii sú víťazi: Martin Gasior, Dávid Záhradník, Samuel Mondel a Dominik Vantroba. Medzi prvákmi a druhákmi zabodovali: Tatiana Marušinská, Petra Antašová a Martin Zalibera.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 28. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. OSJL je organizovaná ako postupová súťaž a jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

  Do školského kola sa v kategórii B (1. a 2. ročník) zapojilo 21 žiakov a v kategórii A (3., 4. ročník) 18 žiakov.

  Výsledky:

  Kategória B:   1. Martina Rišová II. B

                        2. Tatiana Marušinská I. A

                        3. Lucia Nováková I. A

   Kategória A:   1. Simona Kuzmíková IV. A

                         2. Ema Slovinská III. C

                         3. Dávid Slebodník V. A

  Víťazkám blahoželáme, Martine a Simone želáme veľa úspechov na krajskom kole.                     

   

   

               

   

 • Olympáda v anglickom jazyku

       Dňa 26. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov. Víťazi školského kola v troch kategóriách 2.A, 2.B a 2.D postúpili na obvodné kolo (okresy Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica), ktoré sa bude konať v januári 2019. Veríme, že všetci traja nás budú dôstojne reprezentovať v silnej konkurencii s gymnáziami a strednými odbornými školami.

  Výsledky školského kola:

  Kategória 2.A

  1. miesto: Martina Riššová – II. B
  2. miesto: Terézia  Vargaeštoková – II. C
  3. miesto:  Simona Kopčárová – II. B

  Kategória 2.B

  1. miesto: Dominik Vantroba – IV. A
  2. miesto: Samuel Slezák – V. A
  3. miesto: Samuel Mondel – IV. A

  Kategória 2.D

  V kategórii 2.D bolo udelené iba 1. miesto: Marián Mäsiar – III. C

   Ďakujeme všetkým za účasť a víťazom srdečne BLAHOŽELÁME

 • Zámer na prenájom parkovacích miest v Sp. Novej Vsi

  Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves,

  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ponúka v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,na prenájom:

  6 parkovacích miest, každé o výmere 13 m2, ktoré sa nachádzajú pred budovou Školského
  internátu na Slovenskej ulici č. 56, v Spišskej Novej Vsi (súp. č. 2551 na pozemku registra
  C KN parc. č. 54, katastrálne územie Spišská Nová Ves, vedené Okresným úradom Spišská
  Nová Ves na LV č. 9474), na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne vo výške
  100,00 €/jedno parkovacie miesto.

  Účelom nájmu je parkovanie osobných motorových vozidiel.

  Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:
  Hotelová akadémia
  Radničné námestie č. 1
  052 01 Spišská Nová Ves

  v uzatvorených obálkach označených heslom „Parkovanie – ponuka NEOTVÁRAŤ“.
  Posledný deň prijímania ponúk: 13. 12. 2018, do 12.00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia
  ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
  . Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak
  záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.
  Ponuka musí obsahovať:
  - identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  - účel nájmu,
  - súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru
  na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  - vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom
  prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona
  č. 446/2001 Z.z., o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  - cenovú ponuku.

  Obhliadku parkovacích miest je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefonickom čísle:
  053/4424189 – riaditeľstvo školy, 0905386576 – Ing. Janka Valenčiková.

  Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.
  Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

  Spišská Nová Ves 27. 11. 2018

 • EUROCUP 2018

  V dňoch 7. a 8. novembra sa žiaci našej školy – Samuel Mlynarčík z III. A a Denis Pecha zo IV. A, zúčastnili medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2018 v Prešove pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Márie Biroščákovej.

  Ich úlohou bolo namiešať po štyri porcie after dinner a fancy soft koktailu v časovom limite 7 minút a napísať test z barmanskej oblasti a z tovaroznalectva liehovín.

  Súťaže sa zúčastnilo 59 žiakov z rôznych slovenských a zahraničných škôl.

  Umiestnenie:

  Denis Pecha –  strieborné pásmo,

  Samuel Mlynarčík – bronzové pásmo.

  Za úspešnú reprezentáciu našej školy žiakom ďakujeme a želáme im veľa elánu, tvorivosti a úspechov na ďalších súťažiach.

   

  kolektív hotelovej akadémie

 • Burza stredných škôl v Gelnici

   

  Burza stredných škôl pod názvom Správna voľba povolania príležitosť k úspechu sa konala 25. októbra 2018 v Gelnici. Žiakom deviatych ročníkov z mesta aj okolia sme predstavili študijné a učebné odbory našej školy.

  Dozvedeli sa, že prvým krokom k úspechu je podať si prihlášku na našu školu, kde sa nielen veľa naučia, ale aj zažijú. Zážitky, zručnosti a vedomosti nazbierajú na rôznych súťažiach, exkurziách, kurzoch, školeniach, výletoch, zahraničnej praxi v zaujímavých destináciách, o ktorých porozprávali naši hoteláci – Dominik Vantroba a Samuel Mondel zo IV. A (Nemecko) a Viktória Dubravská zo IV. C (Cyprus). Deviataci nás našli takpovediac „po čuchu“, lebo chodbami sa šírila príjemná vôňa flambovaných banánov, orieškového moninu a škorice. Neostalo však len pri vôni, žiaci ochutnávali tento veľmi chutný a efektný dezert, ktorého prípravu naši hoteláci bravúrne zvládajú.

  Dominik, Samo, Viktória – ďakujeme za reprezentáciu.

 • Burza stredných škôl v Spišskej Novej Vsi

  Burza stredných škôl pod názvom Správna voľba povolania príležitosť k úspechu sa konala 23. – 24. októbra 2018 v Spišskej Novej Vsi. Žiakom deviatych ročníkov z mesta aj okolia sme predstavili študijné a učebné odbory našej školy. V prezentácii si mohli pozrieť destinácie, v ktorých študenti vykonávajú letnú zahraničnú prax, fotografie z exkurzií z rôznych európskych metropol, ktoré sme navštívili, a snímky zo súťaží, z ktorých sme priniesli významné ocenenia. Deviataci spoznali aj povolania, v ktorých sa môžu uplatniť po ukončení štúdia na hotelovej akadémii. Hneď v úvode zaujali naše spevácke talenty zo IV. C Patrícia Macejková a Erik Jurčák.

  Na záver sme deviatakom pustili klip nášho víťazného hitu Hey, Falcons zo súťaže Prelož a zaspievaj, ktorý má na internete už viac ako 14 000 zhliadnutí. Naša prezentácia sa páčila nielen žiakom základných škôl, ale aj médiám, keďže sme sa objavili v reportáži TV Reduta.

 • Roadshow

  Príbeh Indícia Roadshow sa začal písať v roku 2005, keď nadšenci po prvýkrát vyrazili s partiou inšpiratívnych rečníkov a nositeľov pedagogických inovácií do slovenských miest. V tomto roku sa hostiteľom RoadShow stala naša škola. Bližšie informácie nájdeš v odkaze: Road_Show.pdf

 • Svetový deň výživy

   

  Odkaz na prezentáciu: Den_vyzivy_2018_.pdf

  Deň výživy 2018

   

  Každý rok si 16. októbra pripomíname Svetový deň výživy a pripájame sa tak k výzve na spoluprácu, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty.

  V našej škole už mnoho rokov práve v tento deň organizujeme Deň výživy. Pri tejto príležitosti v kuchyni školskej jedálne pripravujeme zdravé jedlá, propagujeme zdravé stravovanie a prezentujeme naše vedomosti o výžive pozvaným hosťom.

  Tento ročník Dňa výživy 2018 bol výnimočný. Rozhodli sme sa ukázať žiakom základných škôl, čo dokážu pripraviť naši žiaci v kuchyni, aby spoznali, čím je práca kuchára zaujímavá a tvorivá. K spolupráci sme prizvali prevádzky, v ktorých naši žiaci vykonávajú odborný výcvik alebo odbornú prax. Svoje špeciality u nás prezentovali tieto reštaurácie a hotely:

  • Reštaurácia NA KORZE, Spišská Nová Ves
  • Reštaurácia SONÁTA, Spišská Nová Ves
  • Reštaurácia NOSTALGIE, Spišská Nová Ves
  • Hotel PREVEZA, Spišská Nová Ves – šéfkuchár prezentoval molekulárnu kuchyňu
  • Reštaurácia DUFART, Spišská Nová Ves
  • Reštaurácia SPIŠ, Spišská Nová Ves
  • Reštaurácia ZBROJNOŠ, Spišská Nová Ves
  • Hotel ARKÁDA, Levoča
  • SPIŠSKÝ SALAŠ

  Zamestnanci týchto prevádzok predviedli svoju šikovnosť a porozprávali žiakom základných škôl o tom, v čom spočíva práca v gastronómii.

  Aj žiaci našej školy pripravili ponukový stôl, na ktorom bola hokaido polievka, špaldové a pohánkové pirohy, knedľa s gulášom, plnený kapustný list, domáce venčeky a kysnuté koláče. Ponuka bola naozaj pestrá a na svoje si mohli prísť priaznivci nielen klasickej kuchyne, ale aj zdravšej a modernejšej verzie stravovania.

  Deň výživy sa začal piesňou Hey, falcons (Hej, sokoly) v podaní našich študentov. Podujatie otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik, ktorý privítal čestných hostí. Tými boli poslanci Košického samosprávneho kraja: p. Adnan Akram, Ing. Pavol Bečarik, MUDr. Iveta Fulková, Mgr. Rastislav Javorský, PaedDr. Jana Skokanová a zástupkyňa primátora mesta Spišská Nová Ves, Mgr. Lea Grečková. Hostia si vypočuli krátku prednášku Ing. Zuzany Sarnovej, zástupkyne riaditeľa školy pre odborný výcvik, na tému Healthy eating plate, čo je nová verzia potravinovej pyramídy a veľmi jednoduchý program stravovania, ktorý pomáha určiť pomer a správnu kombináciu potravín v našej strave. S prezentáciou sa môžete oboznámiť v pripojenom odkaze.

  Po tomto úvode nasledovala najlepšia časť programu, a to degustácia.

  Myslíme si, že Deň výživy 2018 na našej škole mal veľký úspech. Zúčastnilo sa ho 80 pozvaných hostí, ktorí si vychutnali kvalitné a zdravé jedlo. Domov sme odchádzali s úsmevom na tvári všetci. My, ktorí sme túto akciu pripravili, ale aj tí, ktorí sa jej zúčastnili.

 • Dominik a Samo na praxi v Nemecku + super video

  Dominik Vantroba a Samuel Mondel zo IV. A strávili leto na zahraničnej odbornej praxi v Nemecku. „Bolo super," svorne tvrdia obidvaja.

  Dominik pracoval v obsluhe a okrem toho dvakrát do týždňa prezentoval miestnu špecialitu  Schwarzwaldskú čerešňovú tortu turistom, ktorí sa plavili po Rýne a ich pravidelnou zastávkou bol hotel, v ktorom naši študenti pracovali. Keďže šlo prevažne o Američanov, celá, asi 20-minútová prezentácia bola v angličtine. To, že sa Dominik zhostil tejto úlohy skutočne bravúrne, si môžete pozrieť na priloženom videu.

  Samo mal v kuchyni na starosti dezerty, šaláty a predjedlá. Ukážku jeho majstrovstva môžete vidieť na fotografiách.

  Odkaz na videohttps://www.youtube.com/watch?v=LQ70S5utCuw

 • Súťaž "Prelož a zaspievaj" - 1.miesto

  https://hotelovkasnv.edupage.org/photos/skin/clipart/ifxbc3ce348e8531a7b_1.jpg

  V súťaži, ktorú vyhlásilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v Košiciach na oslavu viacjazyčnosti v Európe, obsadili žiaci našej školy 1. miesto.

  Úlohou súťažiacich bolo vybrať si slovenskú alebo zahraničnú pieseň, preložiť ju do cudzieho jazyka, resp. slovenčiny, naspievať ju a nahrať aj s hudobným sprievodom alebo formou karaoke. Porota pri hodnotení zohľadňovala kvalitu prekladu, spevácku interpretáciu a celkový umelecký dojem. Veľký podiel na tomto úspechu má pani učiteľka Mária Ďuršová, ktorá so žiakmi  Erikom Jurčákom zo IV. C, Adrianou Pivovarníčkovou, Nikolletou Ziburovou, Natáliou Gričovou a Karolínou Melegovou z V. A, nacvičili pieseň Hej, sokoly v preklade Hey, Falcons.  

  Súťažiacim a pani učiteľke Ďuršovej srdečne blahoželáme.

  Pieseň Hej, sokoly – zdroj: IMT Smile a O. Kandráč

  Pre vypočutie nahrávky klikni na link: https://youtu.be/UAdSm-kGuy0

   

 • Viničky 2018 - odborná prax

 • Potulky s hotelákmi

  Ponuku mesta zapojiť sa do aktivít Svetového dňa cestovného ruchu sme využili a s radosťou sme zorganizovali 3. ročník Potuliek s hotelákmi. Vymysleli sme vlastný program, v ktorom  sme prezentovali šikovnosť a zručnosť študentov všetkých odborov našej školy – Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. 

  Žiaci odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pozvali do mesta žiakov základných škôl a sprevádzali ich zákutiami historického centra mesta. Naši sprievodcovia predviedli zážitkové vyučovanie  na profesionálnej úrovni a „turisti“ zo základných škôl získali nenútenou a pútavou formou nové informácie. Netradičnou formou zážitkovej edukácie sa k nim dostali poznatky, ktoré obohatili výučbu predmetov dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka, geografia. Po potulkách mestom im naši študenti: Adriána Kručinská, Barbora Smoradová a Samuel Mlynarčík ponúkli hotelácky čaj  a sladké nutelové slimáčiky. Hoteláci mali v ponuke aj čerstvé domáce pagáčiky – škvarkové, bryndzové a syrové, po ktorých sa len tak zaprášilo. Vypekali ich študenti už od skorého rána a predávali za symbolickú cenu ako spomienku na deň turizmu na Spiši.

  Na tento deň, 27. 9. 2018, nám mesto prepožičalo drevený stánok pri Levočskej bráne, ktorý sme vyzdobili a navodili tak nostalgickú atmosféru nadchádzajúcej jesene. Celé podujatie sa nám mimoriadne vydarilo, malo veľkú odozvu, a preto už teraz chystáme niečo nové v podobnom duchu.

  Do skorého videnia pri potulkách s hotelákmi!

 • ISIC/EURO26 - oznam pre rodičov

  Vážení rodičia.

  Pre kompletne využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

  Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

  Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

  Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk.

  Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

   

 • Biela pastelka

  Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnilo podujatie zamerané na pomoc nevidiacim a slabozrakým pod názvom Biela pastelka. Túto verejnú zbierku podporujeme od roku 2010, čím prejavuje- me spolupatričnosť s nevidiacima a slabozrakými. Ďakujem všetkým, ktorí svojím príspevkom túto akciu podporili. Osobitne chcem za pomoc pri organizovaní zbierky poďakovať žiakom 3. A Veronike Melego-vej a Braňovi Kovalovskemu.

                                                                                                                        Viera Barabasová

                                                                                                                       organizátorka akcie

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria