Navigácia

 • Svetový deň výživy

   

  Odkaz na prezentáciu: Den_vyzivy_2018_.pdf

 • Dominik a Samo na praxi v Nemecku

  Dominik Vantroba a Samuel Mondel zo IV.A  strávili leto na zahraničnej odbornej praxi v Nemecku. „Bolo super“, tvrdia obidvaja. Dominik pracoval v obsluhe. Okrem toho dvakrát do týždňa robil prezentáciu miestnej špeciality Schwarzwaldskej čerešňovej torty pre turistov, ktorí sa plavili po Rýne a ich pravidelnou zastávkou bol hotel, v ktorom naši študenti pracovali. Keďže išlo prevažne o Američanov, celá, asi 20-minútová prezentácia bola v angličtine. To, že sa Dominik zhostil tejto úlohy skutočne bravúrne, si môžete pozrieť na priloženom videu. Samo mal v kuchyni na starosti dezerty, šaláty a predjedlá. Ukážku jeho majstrovstva môžete vidieť na fotografiách.

  Odkaz na video: pracujeme na tom

 • Potulky s hotelákmi

  Ponuku mesta zapojiť sa do aktivít Svetového dňa cestovného ruchu sme využili a s radosťou sme zorganizovali 3. ročník Potuliek s hotelákmi. Vymysleli sme vlastný program, v ktorom  sme prezentovali šikovnosť a zručnosť študentov všetkých odborov našej školy – Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. 

  Žiaci odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pozvali do mesta žiakov základných škôl a sprevádzali ich zákutiami historického centra mesta. Naši sprievodcovia predviedli zážitkové vyučovanie  na profesionálnej úrovni a „turisti“ zo základných škôl získali nenútenou a pútavou formou nové informácie. Netradičnou formou zážitkovej edukácie sa k nim dostali poznatky, ktoré obohatili výučbu predmetov dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka, geografia. Po potulkách mestom im naši študenti: Adriána Kručinská, Barbora Smoradová a Samuel Mlynarčík ponúkli hotelácky čaj  a sladké nutelové slimáčiky. Hoteláci mali v ponuke aj čerstvé domáce pagáčiky – škvarkové, bryndzové a syrové, po ktorých sa len tak zaprášilo. Vypekali ich študenti už od skorého rána a predávali za symbolickú cenu ako spomienku na deň turizmu na Spiši.

  Na tento deň, 27. 9. 2018, nám mesto prepožičalo drevený stánok pri Levočskej bráne, ktorý sme vyzdobili a navodili tak nostalgickú atmosféru nadchádzajúcej jesene. Celé podujatie sa nám mimoriadne vydarilo, malo veľkú odozvu, a preto už teraz chystáme niečo nové v podobnom duchu.

  Do skorého videnia pri potulkách s hotelákmi!

 • ISIC/EURO26 - oznam pre rodičov

  Vážení rodičia.

  Pre kompletne využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

  Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

  Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

  Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk.

  Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

   

 • Biela pastelka

  Dňa 21 septembra 2018 sa uskutočnila pomoc nevidiacim a slabozrakých pod názvom Biela pastelka. Naša škola podporuje túto verejnú zbierku od roku 2010, čím sa prejavuje naša spolupatričnosť. Ďakujem všetkým ,ktorí svojím príspevkom podporili. Ďakujem žiakom z 3. A Veronike Melegovej a Braňovi Kovalovskemu za pomoc.

                                                                                                                        Viera Barabasová

                                                                                                                       organizátorka akcie

 • ISIC EURO 26 - Informácia


 • Školský rok 2018_2019 - OTVORENIE

  Dnes, 3. septembra  2018, sa otvorili brány škôl  na celom Slovensku. Pri tejto príležitosti privítal riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik žiakov i pedagogických pracovníkov školy. Žiakom poprial veľa úspechov pri štúdiu, dobrých učiteľov a naopak, učiteľom dobrých žiakov. Pozornosť venoval hlavne prvákom, pre ktorých je prechod na strednú školu veľkou zmenou.  O organizácii  nového školského roka informovala zástupkyňa školy Ing. Zdena Hamráková.

 • Zámer na prenájom nebytových priestorov

  V priloženom súbore je zverejnený ZÁMER NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

 • Exkurzia – Osvienčim

  „Tí, ktorí si nepamätajú svoju minulosť, sú odsúdení prežiť ju znova.“

  George Santayana

   

  Štúdium histórie je potrebné, aby sme sa vyhli chybám v minulosti. Tento citát pochádza od Georga Santayana, amerického autora z konca 19.storočia a začiatku 20.storočia. Nachádza sa aj na stene jednej z budov v Osvienčime, v jednom z najpochmúrnejších „múzeí“ Európy, ktoré mali možnosť navštíviť žiaci prvých ročníkov v  sprievode vyučujúcich Mgr. M. Prachnárovej, Mgr. D. Kiškovej a Mgr. M.Tabákovej.

  Koncentračný  tábor, ktorý sa nachádza neďaleko Krakova, sa  zachoval ako spomienka a posolstvo pre ďalšie generácie, ktoré by sa mali snažiť, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo.

  Vďaka sprievodcom, ktorí nás previedli najskôr časťou tábora Auschwitz I,    a následne táborom v dedinke  Brezinka tzv. Auschwitz II., sme si odniesli silné zážitky a autentický obraz o živote a dianí v tábore. Nikto z nás by nechcel na vlastnej koži prežiť zverstvá, ktoré sa diali v tábore. Nedovoľme, aby sa minulosť opakovala, preto v sebe zachovajme štipku ľudskosti a úcty jedného človeka k druhému.

  Okrem Osvienčimu sme navštívili aj Park Inwald, kde sa nachádzajú miniatúry známych svetových pamiatok. Bola to  tá príjemnejšia časť našej exkurzie, kde sme nahradili slzy úsmevom.

 • GENIUS MATEMATICUS a MASTER OF SUDOKU

  GENIUS MATEMATICUS je najnovšia medzinárodná matematická on-line súťaž, v ktorej študenti zábavnou formou riešia veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života. 

  Jednotlivé úlohy sú koncipované tak, aby súťažiaci mohli bez zložitých počtových operácií a bez kalkulačky vyriešiť matematické problémové úlohy, s ktorými sa denne stretávajú.za 20 sekúnd až 3 minúty, Zadaných úloh je veľa (až 50), no sú jednoduché. Jediným limitom pre jednotlivé kolá je čas 40 minút, ktorý vytvorí správne napätie a podporí súťaživosť študentov.

  MASTER OF SUDOKU ako jediná medzinárodná on-line súťaž pre milovníkov SUDOKU ponúka netypické varianty SUDOKU z celého sveta pre žiakov základných a stredných škôl. Je zameraná na riešenie netradičných a zaujímavých SUDOKU.

  Týchto súťaží sa zúčastnila a vynikajúco sa umiestnila naša študentka Adriana Kručinská z II.A, ktorá získala titul „excellent solver“ v súťaži GENIUS MATEMATICUS, v ktorej  88 % riešiteľov malo horší výsledok ako ona.

  Adriana tiež získala titul „excellent international solver“ za riešenie netypických variantov SUDOKU z celého sveta v súťaži MASTER OF SUDOKU,  kde dosiahla 100 %-nú  úspešnosť.

  Našej víťazke srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších ročníkoch.

 • Odborná prax - rozdelenie

  V ponuke Hlavného menu/Odborná prax  je zverejnené rozdelenie žiakov podľa jednotlivých ročníkov na prázdninovú  odbornú prax v školskom roku 2017/2018 a súvislú odbornú prax v školskom roku 2017/2018

 • Sme najlepší v okrese

  Výborné výsledky školy na externej časti maturitnej skúšky 2017/2018

  Anglický jazyk B1

  1. miesto v okrese SNV a 2. miesto v Košickom kraji, priemerná úspešnosť – 66,8 %, percentil 94,3

  Slovenský jazyk a literatúra

  1. miesto v okrese SNV medzi strednými odbornými školami a 5. miesto v Košickom kraji  priemerná úspešnosť – 54,6 %, percentil 58,9

  Nemecký jazyk B1

  priemerná úspešnosť – 98,3 %, percentil 100

   

 • Intráčik

  V ponuke Hlavného menu / Časopis INTRÁČIK sme zverejnili ďalšie číslo nášho občasníka

 • Zámer na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Novej Vsi

  Posledný deň prijímania ponúk: 29. 06. 2018, do 12.00 hod.

  ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Spišskej Novej Vsi Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytové priestory – 6 buniek, a to každá o výmere 31,43 m2 , ktorú tvorí jedna miestnosť, chodba, sociálne zariadenie a balkón, nachádzajúce na 1. poschodí budovy na Slovenskej ulici č. 56 v Spišskej Novej Vsi (súp. č. 2551 na pozemku registra C KN parc. číslo 54, katastrálne územie Spišská Nová Ves, vedená Okresným úradom Spišská Nová Ves na LV č. 9474), na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne vo výške 560,00 €. K uvedenej sume za nájom sa pripočítajú náklady za energetické médiá a služby. Účelom nájmu je zriadenie kancelárskych priestorov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu: Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v uzatvorených obálkach označených heslom „Nebytové priestory – ponuka NEOTVÁRAŤ“.

  Posledný deň prijímania ponúk: 29. 06. 2018 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

  Ponuka musí obsahovať:

  – identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),

  – v prípade, že záujemcom je fyzická osoba, podnikateľ doloží aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,

  – v prípade, že záujemcom je právnická osoba, doloží aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,

  – účel využitia prenajatého priestoru,

  – súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,

  – vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z., o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

  – cenovú ponuku.

  Obhliadku objektu je možné vykonať po dohovore na telefónnom čísle: 053/4424189 – riaditeľstvo školy, 0905386576 – Ing. Janka Valenčiková. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č.n116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

  Spišská Nová Ves 13. 6. 2018

   

 • Rozlúčka žiakov učebných odborov

  12. júna 2018 sa s pedagogickým zborom aj so žiakmi našej školy rozlúčili žiaci učebných odborov kuchár a čašník/servírka, ktorí po týždňovej záverečnej príprave preukážu svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou. Veríme, že všetci záverečné skúšky úspešne zvládnu a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov.

 • Olympijský deň

  Dňa 08. 06. 2018 sa na našej škole uskutočnil Olympijský deň.  Zúčastnili sa ho žiaci I. A, I. B, I. C, I. D, II. A, II. C, II. D, II. E, III. A a III. C triedy.

  O 7.30 zaznela v školskej telocvični olympijská hymna a spolu s vlajkonosičmi nastúpili na palubovku zástupcovia jednotlivých tried. Riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik po krátkom príhovore otvoril športové zápolenie.

  V úvode prebehla krátka prezentácia. Mgr. N. Janiková žiakom priblížila zaujímavosti o antických aj novodobých OH a potom sa začalo naplno súťažiť.

  Žiaci zabehli štafety v dvoch kategóriách: mix a chlapci. V mix štafete sa umiestnili triedy v tomto poradí: I. m. – II. C, II. m. – IV.A a III. m. – I. C trieda. Medzi chlapcami I. miesto získala I. D trieda, II. miesto II.D trieda a III. miesto I. B.

  Po slávnostnom vyhodnotení a ocenení víťazov sme sa presunuli na letné ihrisko, kde prebehli turnaje vo volejbale a futbale. Víťazom volejbalového zápolenia sa stalo družstvo IV. A, vo futbale zvíťazili chlapci I. D triedy. Všetci športovci síce chceli zvíťaziť, ale riadili sa olympijským sľubom, ktorý na úvod za všetkých zložil Adrián Gáll, ako aj krédom OH: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

 • MESTO PLNÉ DETÍ

  Žiaci hotelovej akadémie sa pod vedením majsteriek OV Ing. Kataríny Cebuľove-Habasovej a Bc. Márie Biroščákovej 7. 6. 2018 zúčastnili podujatia Mesto plné detí, kde prezentovali našu školu prostredníctvom aktivít, ktoré si pripravili pre deti rôznych vekových kategórií, t. j. pre škôlkarov, deti I. a II. stupňa základných škôl.

  Kuchári 2. ročníka  pripravovali pre deti sladké slané koláčiky z lístkového cesta, študentka odboru hotelová akadémia pripravovala miešané nealkoholické nápoje, ktoré poslúžili na aktivitu, ktorú viedli žiačky odboru čašník/servírka, a to držanie tácky s nápojom na jednej nohe. Pre starších žiakov ZŠ sme mali pripravený kvíz Dobre vedieť! Deti dostali za splnenie úlohy pečiatku zvončeka a mohli sa dostať do zlosovania o atraktívne ceny. Od nás dostali za odmenu miešaný nápoj a sladkú odmenu.

  Atmosféra na podujatí bola výborná, o čom svedčila dobrá nálada a úsmev na tvárach všetkých zúčastnených. 

 • Festival študentského remesla

  Žiaci 1. ročníka hotelovej akadémie odboru kuchár, Matúš Vaverčák, Monika Vaňová a Rozália Klempárová, sa 8. 6. 2018 zúčastnili súťaže Festival študentského remesla v Kežmarku. Pod vedením majsteriek OV Anny Cvengrošovej a Bc. Barbory Lányi pripravovali jedlá z obdobia Rakúsko- Uhorska zo 16. a 17. storočia. Za úlohu mali pripraviť šomlói halušky, gundel palacinky s tromi rôznymi náplňami, langoše a zeleninové lečo s dubákmi s tromi rôznymi prílohami.  Aj napriek menším komplikáciám, ktoré sa vyskytli počas súťaže, sa naši žiaci umiestnili na peknom 3. mieste.

   

   

   

   

 • Baristický kurz

  V dňoch 29. 5. až 1. 6. 2018  sa na našej škole organizoval baristický kurz pod vedením Evy HorvátovejOndřicha Holiša junioraAcademy of coffe Sereď (akreditované školiace stredisko, ktorého cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie kávovej kultúry).

  V prvý deň kurzu mali žiaci teóriu, kde sa dozvedeli zaujímavosti o histórii kávy, raste kávovníkov, zbere kávovníkových čerešní a o alternatívnych prípravách kávy. Mali možnosť ochutnať Amertasu (nápoj z kávovníkových listov)  a Cascanu (nápoj z dužiny čerešne kávovníka).

  V druhý deň sa žiaci učili nastavovať mlynčeky, pracovať s presso strojom, dodržiavať hygienu pri príprave kávy,  správne prípraviť espresso a základné kávové nápoje.

  V tretí deň sa venovali príprave mliečnych kávových nápojov, správnemu napeneniu mlieka a základom Latte Artu.

  Posledný, štvrý deň, sa žiaci zúčastnili písomnej a praktickej skúšky z prípravy kávy a kávovo-mliečnych nápojov.

  Deň bol ukončený odovzdávaním certifikátov. Baristický kurz zorganizovala Ing. Marcela Pavlisová.

  Účastníci kurzu:

  1. A

  P. Blahútová

  J. Šterbáková

  2. A

  A. Ogurčák

  B. Smoradová

  A. Kručinská

  S. Trebunová

  A. Geletková

  M. Richvalský

  M. Pechová

  B. Kovalovský

  S. Mlynarčík

  D. Drobný

  2. C

  M. Loyová

  J. Repčiak

  3. A

  Z. Zimníková

  G. Kohutová

  H. Zvarová

  4. C

  M. Vernarský

  T. Solárová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria