Navigácia

 • Zámer na prenájom nebytových priestorov

  V priloženom súbore je zverejnený ZÁMER NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

 • Exkurzia – Osvienčim

  „Tí, ktorí si nepamätajú svoju minulosť, sú odsúdení prežiť ju znova.“

  George Santayana

   

  Štúdium histórie je potrebné, aby sme sa vyhli chybám v minulosti. Tento citát pochádza od Georga Santayana, amerického autora z konca 19.storočia a začiatku 20.storočia. Nachádza sa aj na stene jednej z budov v Osvienčime, v jednom z najpochmúrnejších „múzeí“ Európy, ktoré mali možnosť navštíviť žiaci prvých ročníkov v  sprievode vyučujúcich Mgr. M. Prachnárovej, Mgr. D. Kiškovej a Mgr. M.Tabákovej.

  Koncentračný  tábor, ktorý sa nachádza neďaleko Krakova, sa  zachoval ako spomienka a posolstvo pre ďalšie generácie, ktoré by sa mali snažiť, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo.

  Vďaka sprievodcom, ktorí nás previedli najskôr časťou tábora Auschwitz I,    a následne táborom v dedinke  Brezinka tzv. Auschwitz II., sme si odniesli silné zážitky a autentický obraz o živote a dianí v tábore. Nikto z nás by nechcel na vlastnej koži prežiť zverstvá, ktoré sa diali v tábore. Nedovoľme, aby sa minulosť opakovala, preto v sebe zachovajme štipku ľudskosti a úcty jedného človeka k druhému.

  Okrem Osvienčimu sme navštívili aj Park Inwald, kde sa nachádzajú miniatúry známych svetových pamiatok. Bola to  tá príjemnejšia časť našej exkurzie, kde sme nahradili slzy úsmevom.

 • GENIUS MATEMATICUS a MASTER OF SUDOKU

  GENIUS MATEMATICUS je najnovšia medzinárodná matematická on-line súťaž, v ktorej študenti zábavnou formou riešia veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života. 

  Jednotlivé úlohy sú koncipované tak, aby súťažiaci mohli bez zložitých počtových operácií a bez kalkulačky vyriešiť matematické problémové úlohy, s ktorými sa denne stretávajú.za 20 sekúnd až 3 minúty, Zadaných úloh je veľa (až 50), no sú jednoduché. Jediným limitom pre jednotlivé kolá je čas 40 minút, ktorý vytvorí správne napätie a podporí súťaživosť študentov.

  MASTER OF SUDOKU ako jediná medzinárodná on-line súťaž pre milovníkov SUDOKU ponúka netypické varianty SUDOKU z celého sveta pre žiakov základných a stredných škôl. Je zameraná na riešenie netradičných a zaujímavých SUDOKU.

  Týchto súťaží sa zúčastnila a vynikajúco sa umiestnila naša študentka Adriana Kručinská z II.A, ktorá získala titul „excellent solver“ v súťaži GENIUS MATEMATICUS, v ktorej  88 % riešiteľov malo horší výsledok ako ona.

  Adriana tiež získala titul „excellent international solver“ za riešenie netypických variantov SUDOKU z celého sveta v súťaži MASTER OF SUDOKU,  kde dosiahla 100 %-nú  úspešnosť.

  Našej víťazke srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších ročníkoch.

 • Odborná prax - rozdelenie

  V ponuke Hlavného menu/Odborná prax  je zverejnené rozdelenie žiakov podľa jednotlivých ročníkov na prázdninovú  odbornú prax v školskom roku 2017/2018 a súvislú odbornú prax v školskom roku 2017/2018

 • Sme najlepší v okrese

  Výborné výsledky školy na externej časti maturitnej skúšky 2017/2018

  Anglický jazyk B1

  1. miesto v okrese SNV a 2. miesto v Košickom kraji, priemerná úspešnosť – 66,8 %, percentil 94,3

  Slovenský jazyk a literatúra

  1. miesto v okrese SNV medzi strednými odbornými školami a 5. miesto v Košickom kraji  priemerná úspešnosť – 54,6 %, percentil 58,9

  Nemecký jazyk B1

  priemerná úspešnosť – 98,3 %, percentil 100

   

 • Súťaž Prelož a zaspievaj

       Zapojili sme sa do novej súťaže pre stredné školy,  ktorú vyhlásilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v Košiciach na oslavu viacjazyčnosti v Európe.  Úlohou súťažiacich bolo vybrať si slovenskú alebo zahraničnú pieseň, preložiť ju do cudzieho jazyka, resp. slovenčiny, naspievať ju a nahrať aj s hudobným sprievodom alebo formou karaoke. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať kvalita prekladu jazykov, spevácka interpretácia a celkový umelecký dojem. Tímy pozostávajú max. z piatich žiakov. Najlepšia interpretácia bude ocenená a žiaci ju predvedú na pódiu Európskeho dňa jazykov 20. septembra 2018 v  kultúrnom centre Tabačka v Košiciach.

       Do súťaže sa zapojili žiaci: Erik Jurčák – III. C, Adriana Pivovarníčková, Nikolleta Ziburová, Natália Gričová a Karolína Melegová – IV. A s piesňou Hej, sokoly v preklade Hey, Falcons. Výsledok sa dozvieme 3. septembra 2018.

  Držte nám palce!!!

  Pieseň Hej, sokoly – zdroj: IMT Smile a O. Kandráč

  Pre vypočutie nahrávky klikni na link: https://youtu.be/t5HAI2-kd-k

   

   

   

   

 • Intráčik

  V ponuke Hlavného menu / Časopis INTRÁČIK sme zverejnili ďalšie číslo nášho občasníka

 • Zámer na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Novej Vsi

  Posledný deň prijímania ponúk: 29. 06. 2018, do 12.00 hod.

  ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Spišskej Novej Vsi Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytové priestory – 6 buniek, a to každá o výmere 31,43 m2 , ktorú tvorí jedna miestnosť, chodba, sociálne zariadenie a balkón, nachádzajúce na 1. poschodí budovy na Slovenskej ulici č. 56 v Spišskej Novej Vsi (súp. č. 2551 na pozemku registra C KN parc. číslo 54, katastrálne územie Spišská Nová Ves, vedená Okresným úradom Spišská Nová Ves na LV č. 9474), na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne vo výške 560,00 €. K uvedenej sume za nájom sa pripočítajú náklady za energetické médiá a služby. Účelom nájmu je zriadenie kancelárskych priestorov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu: Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v uzatvorených obálkach označených heslom „Nebytové priestory – ponuka NEOTVÁRAŤ“.

  Posledný deň prijímania ponúk: 29. 06. 2018 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

  Ponuka musí obsahovať:

  – identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),

  – v prípade, že záujemcom je fyzická osoba, podnikateľ doloží aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,

  – v prípade, že záujemcom je právnická osoba, doloží aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,

  – účel využitia prenajatého priestoru,

  – súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,

  – vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z., o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

  – cenovú ponuku.

  Obhliadku objektu je možné vykonať po dohovore na telefónnom čísle: 053/4424189 – riaditeľstvo školy, 0905386576 – Ing. Janka Valenčiková. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č.n116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

  Spišská Nová Ves 13. 6. 2018

   

 • Rozlúčka žiakov učebných odborov

  12. júna 2018 sa s pedagogickým zborom aj so žiakmi našej školy rozlúčili žiaci učebných odborov kuchár a čašník/servírka, ktorí po týždňovej záverečnej príprave preukážu svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou. Veríme, že všetci záverečné skúšky úspešne zvládnu a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov.

 • Olympijský deň

  Dňa 08. 06. 2018 sa na našej škole uskutočnil Olympijský deň.  Zúčastnili sa ho žiaci I. A, I. B, I. C, I. D, II. A, II. C, II. D, II. E, III. A a III. C triedy.

  O 7.30 zaznela v školskej telocvični olympijská hymna a spolu s vlajkonosičmi nastúpili na palubovku zástupcovia jednotlivých tried. Riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik po krátkom príhovore otvoril športové zápolenie.

  V úvode prebehla krátka prezentácia. Mgr. N. Janiková žiakom priblížila zaujímavosti o antických aj novodobých OH a potom sa začalo naplno súťažiť.

  Žiaci zabehli štafety v dvoch kategóriách: mix a chlapci. V mix štafete sa umiestnili triedy v tomto poradí: I. m. – II. C, II. m. – IV.A a III. m. – I. C trieda. Medzi chlapcami I. miesto získala I. D trieda, II. miesto II.D trieda a III. miesto I. B.

  Po slávnostnom vyhodnotení a ocenení víťazov sme sa presunuli na letné ihrisko, kde prebehli turnaje vo volejbale a futbale. Víťazom volejbalového zápolenia sa stalo družstvo IV. A, vo futbale zvíťazili chlapci I. D triedy. Všetci športovci síce chceli zvíťaziť, ale riadili sa olympijským sľubom, ktorý na úvod za všetkých zložil Adrián Gáll, ako aj krédom OH: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

 • MESTO PLNÉ DETÍ

  Žiaci hotelovej akadémie sa pod vedením majsteriek OV Ing. Kataríny Cebuľove-Habasovej a Bc. Márie Biroščákovej 7. 6. 2018 zúčastnili podujatia Mesto plné detí, kde prezentovali našu školu prostredníctvom aktivít, ktoré si pripravili pre deti rôznych vekových kategórií, t. j. pre škôlkarov, deti I. a II. stupňa základných škôl.

  Kuchári 2. ročníka  pripravovali pre deti sladké slané koláčiky z lístkového cesta, študentka odboru hotelová akadémia pripravovala miešané nealkoholické nápoje, ktoré poslúžili na aktivitu, ktorú viedli žiačky odboru čašník/servírka, a to držanie tácky s nápojom na jednej nohe. Pre starších žiakov ZŠ sme mali pripravený kvíz Dobre vedieť! Deti dostali za splnenie úlohy pečiatku zvončeka a mohli sa dostať do zlosovania o atraktívne ceny. Od nás dostali za odmenu miešaný nápoj a sladkú odmenu.

  Atmosféra na podujatí bola výborná, o čom svedčila dobrá nálada a úsmev na tvárach všetkých zúčastnených. 

 • Festival študentského remesla

  Žiaci 1. ročníka hotelovej akadémie odboru kuchár, Matúš Vaverčák, Monika Vaňová a Rozália Klempárová, sa 8. 6. 2018 zúčastnili súťaže Festival študentského remesla v Kežmarku. Pod vedením majsteriek OV Anny Cvengrošovej a Bc. Barbory Lányi pripravovali jedlá z obdobia Rakúsko- Uhorska zo 16. a 17. storočia. Za úlohu mali pripraviť šomlói halušky, gundel palacinky s tromi rôznymi náplňami, langoše a zeleninové lečo s dubákmi s tromi rôznymi prílohami.  Aj napriek menším komplikáciám, ktoré sa vyskytli počas súťaže, sa naši žiaci umiestnili na peknom 3. mieste.

   

   

   

   

 • Baristický kurz

  V dňoch 29. 5. až 1. 6. 2018  sa na našej škole organizoval baristický kurz pod vedením Evy HorvátovejOndřicha Holiša junioraAcademy of coffe Sereď (akreditované školiace stredisko, ktorého cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie kávovej kultúry).

  V prvý deň kurzu mali žiaci teóriu, kde sa dozvedeli zaujímavosti o histórii kávy, raste kávovníkov, zbere kávovníkových čerešní a o alternatívnych prípravách kávy. Mali možnosť ochutnať Amertasu (nápoj z kávovníkových listov)  a Cascanu (nápoj z dužiny čerešne kávovníka).

  V druhý deň sa žiaci učili nastavovať mlynčeky, pracovať s presso strojom, dodržiavať hygienu pri príprave kávy,  správne prípraviť espresso a základné kávové nápoje.

  V tretí deň sa venovali príprave mliečnych kávových nápojov, správnemu napeneniu mlieka a základom Latte Artu.

  Posledný, štvrý deň, sa žiaci zúčastnili písomnej a praktickej skúšky z prípravy kávy a kávovo-mliečnych nápojov.

  Deň bol ukončený odovzdávaním certifikátov. Baristický kurz zorganizovala Ing. Marcela Pavlisová.

  Účastníci kurzu:

  1. A

  P. Blahútová

  J. Šterbáková

  2. A

  A. Ogurčák

  B. Smoradová

  A. Kručinská

  S. Trebunová

  A. Geletková

  M. Richvalský

  M. Pechová

  B. Kovalovský

  S. Mlynarčík

  D. Drobný

  2. C

  M. Loyová

  J. Repčiak

  3. A

  Z. Zimníková

  G. Kohutová

  H. Zvarová

  4. C

  M. Vernarský

  T. Solárová

 • Zmena termínu baristického kurzu

  Kurz bude v dňoch 29. 05. 2018 – 1. 06. 2018 v odborných učebniach Zimná 95. Začiatok kurzu je o 9.30 hod. 

   

 • Rozlúčka našich maturantov

   11. mája 2018 sa s pedagogickým zborom a žiakmi našej školy rozlúčili tohtoroční maturanti, ktorí po týždňovej záverečnej príprave preukážu svoje vedomosti pred maturitnou komisiou. Veríme, že maturitnú skúšku úspešne zvládnu a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov. 

 • Slávnostné ocenenie darcov krvi v školskom roku 2017/2018

  Dňa 3. 5. 2018 sa za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Milana Kudrika uskutočnilo už 22. stretnutie klubu dobrovoľných darcov krvi pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti má Klub 42 členov z radov študentov a troch učiteľov.

  Klub existuje od roku 1996 a až do roku 2011 bola jeho vedúcou pani Alžbeta Vartovníková. Počas týchto pätnástich rokov naši študenti darovali svoju krv 1050-krát.

  V rokoch 2011 až 2017 pod vedením Mgr. Viery Tobiašovej bol počet dobrovoľných darovaní 415.

  V školskom roku 2017/2018, keď sa vedúcim klubu stal Mgr. Ján Brincko, sa uskutočnilo 60 odberov.

  Za 22 rokov existencie klubu študenti našej školy darovali na HTO v SNV svoju krv celkom 1525-krát.

  V tomto školskom roku sme boli darovať krv v dvoch termínoch: 9. 11. 2017 a 28. 3. 2018. Darovania sa zúčastnilo 42 študentov a traja učitelia. Získali sme 24 prvodarcov, z ktorých ôsmi stihli darovať krv 2-krát, čím získali bronzovú Plaketu HA. Sedemnásť  študentov sa zúčastnilo darovania v oboch termínoch.

  Pri tejto príležitosti bolo ocenených 26 študentov Plaketami HA. Bronzovú získalo 16 študentov, striebornú deväť a zlatú jeden študent.

  Všetkým darcom patrí srdečná vďaka.

 • Poznávacia exkurzia v Banskej Štiavnici

  Dňa 21. apríla 2018 sa žiaci I. C a II. C zúčastnili poznávacej exkurzie v Banskej Štiavnici.

  Po dlhej ceste autobusom nás v slnečnej Štiavnici čakala pozitívne naladená pani sprievodkyňa, ktorá nám poukazovala zaujímavé zákutia mesta.

  Prehliadka začala na Námestí Svätej trojice, prešli sme štôlňou Glanzenberg, ktorá vedie popod centrum mesta. Ďalej sme pokračovali k Starému zámku. Cestou sme minuli dom sestier Milky a Magdy Vášaryových, v ktorom prežili svoje detstvo. Pri Starom zámku sme z vyhliadkového miesta videli aj na Nový zámok a Klopačku, ktorá baníkom oznamovala čas fárania. Taktiež sme šli okolo prvej Baníckej akadémie v Európe. Vyšliapali sme schody k Strednej škole Samuela Mikovíniho a prešli sme sa cez botanickú záhradu plnú exotických drevín, ktorá je súčasťou areálu školy.

  Počas prechádzky Ružovou cestou plnej kvetov sme pozorovali Kalváriu. Okolo domu speváčky Zdenky Prednej sme sa opäť dostali na námestie. Nesmieme zabudnúť na dom Márie Pišlovej, lásky Andreja Sládkoviča, ktorej venoval básnickú skladbu Marína. Pozreli sme si aj  najväčší pohyblivý drevený betlehem na Slovensku.

  Výdatným obedom zakončili našu exkurziu po Banskej Štiavnici. S dobrým pocitom sme vyrazili naspäť do Spišskej Novej Vsi.

  Sme radi, že sme mohli vidieť jedno z najkrajších a zahraničnými turistami najnavštevovanejších miest na Slovensku.

   

 • KONTROLA HYGIENY PREVÁDZOK ZÁVODOV VEREJNÉHO STRAVOVANIA

  Dňa 27. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška s Mgr. Ivetou Tkáčovou z Úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnili sa na nej študenti V. A a V. B triedy odboru hotelová akadémia.

  Obsahom prednášky boli odborné informácie:

  • prehľad o legislatíve
  • HACCP
  • úradné kontroly  v závodoch verejného stravovania
  • vyhodnotenie úradných kontrol

  Žiaci živo diskutovali a pýtali sa najmä na hygienické požiadavky v začiatkoch podnikania. Organizátorom prednášky bola odborná učiteľka Ing. Marcela Pavlisová.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria